برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

Amendment

/əˈmendmənt/ /əˈmendmənt/

معنی: اصلاح، تصحیح، ترمیم
معانی دیگر: غلط گیری، تجدید نظر، حک و اصلاح، (در مورد لوایح قانونی و غیره) اصلاح، اصلاحیه، پیشنهاد اصلاحی، ماده ی الحاقی، بهتر شدن، بهبودی، بهسازی، پیشنهاد اصلاحی نماینده ء مجلس نسبت به لایحه یا طرح قانونی

بررسی کلمه Amendment

اسم ( noun )
(1) تعریف: an addition to, change to, or deletion from a document such as a legislative bill or contract.
مترادف: change, modification, revision
مشابه: addition, alteration, deletion

- It required an amendment to the Constitution to bring women the vote.
[ترجمه ترگمان] این قانون به اصلاح قانون اساسی برای رای دادن به زنان نیاز داشت
[ترجمه گوگل] این اصلاحیه قانون اساسی را برای رای دادن به زنان ضروری دانست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the act or state of changing or being changed.
مترادف: alteration, changing, correction, modification, revision, variation
مشابه: adjustment, betterment, metamorphosis, reformation, transformation, transmutation

- After the amendment of the contract, both sides agreed to sign.
[ترجمه ترگمان] پس از اصلاح قرارداد هر دو طرف موافقت کردند که امضا کنند
[ترجمه گوگل] پس از اصلاح قرارداد، هر دو طرف موافقت کردند که امضا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: improvement.
مترادف: betterment, correction, improvement, rectification, reformation, ...

واژه Amendment در جمله های نمونه

1. the amendment was tabled
(شور درباره‌ی) پیشنهاد اصلاحی به بعد موکول شد.

2. to tack an amendment onto a bill
اصلاحیه‌ای را بر لایحه افزودن

3. her arrest violated the first amendment to the constitution
توقیف او مغایر با ماده‌ی الحاقیه‌ی اول قانون اساسی بود.

4. The amendment provides that you can no longer ship after the 10th of each month.
[ترجمه ترگمان]این اصلاحیه نشان می‌دهد که شما نمی‌توانید بعد از ۱۰ ماه هر ماه دیگر کشتی بگیرید
[ترجمه گوگل]این اصلاحیه بیان می کند که شما بعد از 10 ماه هر ماه دیگر نمی توانید حمل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The amendment will remove the inconsistency between the two laws.
[ترجمه ترگمان]این اصلاحیه بی‌ثباتی بین دو قانون را حذف خواهد کرد
[ترجمه گوگل]این اصلاحیه ناسازگاری بین دو قانون را حذف خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A major amendment was introduced into the legislation.
[ترجمه ترگمان]یک اصلاحیه بزرگ در این قانون معرفی شد
[ترجمه گوگل]یک اصلاحیه مهم در قانون آمده است
[ترجمه ش ...

مترادف Amendment

اصلاح (اسم)
adjustment , reconciliation , modification , repair , correction , amendment , shaving , betterment , rectification , reparation , atonement , revision , reformation , regeneration , emendation , renovation
تصحیح (اسم)
correction , amendment , rectification , redress
ترمیم (اسم)
recovery , amendment , relief , restoration

معنی عبارات مرتبط با Amendment به فارسی

پرونده ترمیمی
(امریکا) لایحه ی الحاقی به قانون اساسی که حقوق برابر زنان را تضمین می کند
(آمریکا) متمم پنجم قانون اساسی (که شهادت دادن بر ضد خود را غیر اجباری اعلام می دارد)

معنی Amendment در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] اصلاح خاک ، اصطلاح کشاورزی ،کودبخشی نگاه کنید به amendmen
[حقوق] اصلاحیه، تغییر، اصلاح
[آب و خاک] مواد اصلاح کننده
[حسابداری] هر گونه اصلاحیه در شرایط اعتبار اسنادی
[آب و خاک] طرح الحاقی بونان
[خاک شناسی] بهساز خاک
[آب و خاک] اصلاح کننده خاک

معنی کلمه Amendment به انگلیسی

amendment
• correction, revision; alteration, change
• an amendment is a section that is added to a law or rule in order to change it.
• an amendment is also a correction to a piece of writing.
amendment of the constitution
• change made to the laws of the constitution
assessment amendment
• change in rate of taxation, reassessment of tax rates
eighth amendment
• amendment to the u.s. constitution (forbids excessively high bail and protects citizens against cruel and unusual punishment)
equal rights amendment
• proposal for an amendment to the u.s. constitution that would make gender discrimination unconstitutional (as opposed to merely illegal as it is today), era
error amendment
• change made to correct an error
fifth amendment
• amendment to the u.s. constitution (includes the right to due process, right to avoid self-incrimination, right to a grand jury hearing, and forbids double jeopardy)
first amendment
• first amendment to the u.s. constitution (provides citizens with freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, and the right to petition the government)
fourth amendment
• amendment to the u.s. constitution (protects citizens against unlawful search and seizure of private property)
ninth amendment
• amendment to the u.s. constitution (states that the rights in the amendments do not cancel or jeopardize the other rights of citizens)
second amendment
• amendment to the u.s. constitution (provides citizens ...

Amendment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرش
بازبینی
میلاد علی پور
متمم (حقوق)
منصوره صفری

از ریشه mend به معنی اصلاح کردن - تعمیر کردن
Hadi
اصلاح قانون ، اصلاح خاک ، اصلاح شرایط رشد گیاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی amendment

کلمه : amendment
املای فارسی : امندمنت
اشتباه تایپی : شئثدیئثدف
عکس amendment : در گوگل

آیا معنی Amendment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )