برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

Alternatively

/ɒlˈtɜːrnətɪvli/ /ɔːlˈtɜːnətɪvli/

معنی: متناوبا، بنوبت

واژه Alternatively در جمله های نمونه

1. We could go to the Indian restaurant, or alternatively, we could try that new Italian place.
[ترجمه بیتا] ما می توانیم به رستوران هند برویم یا در عوض، می توانیم آن مکان جدید ایتالیایی را امتحان کنیم
|
[ترجمه ترگمان]می‌توانیم به رستوران هندی برویم، یا متناوبا، می‌توانیم آن مکان جدید ایتالیایی را امتحان کنیم
[ترجمه گوگل]ما می توانیم به رستوران هند برویم یا به طور متناوب، می توانیم آن مکان جدید ایتالیایی را امتحان کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You could, alternatively, hang onto it in the hope that it will be worth millions in 10 years time.
[ترجمه ترگمان]متناوبا، می‌توانید امید داشته باشید که در عرض ۱۰ سال به میلیون ها دلار برسد
[ترجمه گوگل]در عوض، می توانید به آن امیدوار باشید که در 10 سال به ارزش میلیون ها دلار برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The agency will make travel arrangements for you. Alternatively, you can organize your own transport.
[ترجمه ترگمان]این آژانس مسافرتی برای شما ترتیب خواهد داد متناوبا، شما می‌ ...

مترادف Alternatively

متناوبا (قید)
alternatively
بنوبت (قید)
alternatively

معنی کلمه Alternatively به انگلیسی

alternatively
• in rotation, in exchange
• you use alternatively to suggest or mention something different from what has just been mentioned.
alternatively to alternative
• third alternative, as an alternative to an alternative claim

Alternatively را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا
به سخنی دیگر
به عبارتی دیگر
فاضله
از سوی دیگر
عبدالحسین انتخابی
به جای آن
hiwa
احتمالا-به طورانتخابی
علیرضا هروی
همچنین
محمدجواد قرامحمدی
در عوض، بعنوان جایگزین
فاطمه هدایی
و یا حتی، همچنین
خلیل
روش دیگر
خلیل
به عنوان گزینه یا روشی دیگر
نوشین والافر
در ضمن
محمدرضا خسروی
در حالت دیگر
Santafe
It means on the other hand
رضا زنگی‌آبادی
وگرنه
به جای آن
به عنوان راهی دیگر
و یا اینکه or alternatively
jahanaks.blog.ir
از سوی دیگر
در عوض
محدثه فرومدی
از طرف دیگر
jahanaks.blog.ir
از سوی دیگر
سمیه قاسمی
از طرف دیگر
علی حقی
به عبارت دیگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alternatively
کلمه : alternatively
املای فارسی : الترنتیولی
اشتباه تایپی : شمفثقدشفهرثمغ
عکس alternatively : در گوگل

آیا معنی Alternatively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )