برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aitamir formation | aitamir | aitamir

معنی Aitamir formation | aitamir | aitamir در دیکشنری تخصصی

Aitamir formation | aitamir | aitamir
[زمین شناسی] سازند آواری آیتامیر یا آتامیر ( آپتین پسین_سنومانین میانی) بخش پایینی ماسه سنگ با ریخت شناسی برجسته و بخش بالایی شیل است. گلوکونیت فراوان دارد. مرز زیرین با سازند سنگانه تدریجی و مرز بالایی همواره فرسایشی و نشانگر خشکی زایی اوایل کرتاسه پسین پهنه رسوبی ساختاری کپه داغ است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Aitamir formation | aitamir | aitamir مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )