برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

Aimed

واژه Aimed در جمله های نمونه

1. he aimed his gun at me
هفت تیرش را به طرفم (هدف) گرفت.

2. they aimed to exterminate the natives through killing and expulsion
آنها می‌خواستند با کشتار و اخراج بومیان،نسل آنان را براندازند.

3. an argument aimed at the understanding rather than the emotions
استدلالی که هدف آن خرد است نه احساسات

4. his remarks were aimed at fat people
روی سخن او با اشخاص چاق بود.

5. reforms that are aimed at rejuvenating the economy of the country
اصلاحاتی که هدفشان بازتوانمندی اقتصاد کشور است

6. soviet disinformation was aimed at weakening western democracies
دروغ پراکنی شوروی‌ها هدفش تضعیف دموکراسی‌های غربی بود.

7. the stone was aimed at me
سنگ به سوی من پرتاب شده بود.

8. there is a great need for training programs aimed at the disemployed
نیاز مبرمی به برنامه‌های آموزشی برای بیکاران وجود دارد.

Aimed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ززززز
دور نشان
میثم علیزاده
Aimed at someone/something:
یعنی هدف آن چیز یا شخص است
رستمی
هدف گذاری شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Aimed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )