برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

Affine


منسوب سببی، خویشاوند سببی، خویشاوند از راه ازدواج، (ریاضی) آفین، مستوی، نسبت سلبی، نسبت ازدواجی

واژه Affine در جمله های نمونه

1. affine connection
هم‌بندش مستوی،ارتباط آفین

2. This paper proposes an overlapped block affine motion compensation method to improve the translational motion model used in H. 26 and it improved the quality of image with complicated motion.
[ترجمه ترگمان]این مقاله یک روش کمپنزاسیون حرکت affine برای بهبود مدل حرکتی انتقالی بکار رفته در H را پیشنهاد می‌دهد و کیفیت تصویر را با حرکت پیچیده بهبود بخشید
[ترجمه گوگل]در این مقاله پیشنهاد می شود روش جبران حرکت بلوک همپوشانی برای بهبود مدل حرکت ترجمه شده مورد استفاده در H 26 پیشنهاد شده و کیفیت تصویر را با حرکت پیچیده بهبود می بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The charaters after affine transformation can also be recognized by a dyadic wavelet affine invariant function.
[ترجمه ترگمان]The پس از تبدیل نسبت سلبی را می توان توسط یک تابع تبدیل affine wavelet affine به رسمیت شناخت
[ترجمه گوگل]Charaters پس از تحول افشین نیز می تواند با یک تابع غیرفعال وابسته به موجک Dyadic شناخته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The stress field is achieved by affine transformation through the complex function theory.
[ترجمه ترگمان]میدان تنش از طریق تبدیل affine از طریق تیوری تابع مختلط بدست می‌آید
[ترجمه گوگل]زمینه است ...

معنی Affine در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] همگن وابسته . منسوب نسبی . خویشاوندی و همگنی نسبی .صفت : به تغییر شکل یا دگر دیسی همگنی گفته می شود، به این معنی که حالتی است که در آن خطوط مستقیم اولیه بعد از تغییر شکل یا دگرسانی، ثابت باقی می ماند؛ نوعی دگرسانی ریاضی است.
[ریاضیات] مستوی
[ریاضیات] گروه جبری آفین
[ریاضیات] چند گونای جبری آفین
[ریاضیات] پایه ی مستوی
[ریاضیات] قائم دوم آفین
[ریاضیات] زنجیر مستوی
[ریاضیات] زیرمجموعه ی آفینی همنهشت
[ریاضیات] التصاق آفین
[ریاضیات] مختصات آفین، مختصات مستوی
[ریاضیات] خمیدگی آفین
[ریاضیات] هندسه ی دیفرانسیل آفین
[ریاضیات] آفین مرکزدار
combination affine ...

معنی کلمه Affine به انگلیسی

affine
• allocating finite values to finite quantities (mathematics)

Affine را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی affine

کلمه : affine
املای فارسی : اففین
اشتباه تایپی : شببهدث
عکس affine : در گوگل

آیا معنی Affine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )