برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1435 100 1

Action

/ˈækʃn̩/ /ˈækʃn̩/

معنی: گزارش، عمل، فعل، کنش، کار، کردار، جدیت، اقدام، بازی، حرکت، رفتار، نبرد، جنبش، تاثیر، تعقیب، اشاره، وضع، پیکار، طرز عمل، تمرین، سهم، سهام شرکت، جریان حقوقی، اقامهء دعوا، اشغال نیروهای جنگی، اثر جنگ، جریان
معانی دیگر: (جمع) رفتار، اثر، طرز کار، عملکرد، وضع و طرز حرکت، رویدادها، حرکات و رفتار شخصیت ها، داستان، (جمع) وقایع، (حقوق) اقامه ی دعوا، دعوی، عملیات نظامی، حمله، برخورد نظامی، (خودمانی) فعالیت، هیجان

بررسی کلمه Action

اسم ( noun )
مشتقات: actionless (adj.)
(1) تعریف: something that is done, is being done, or will be done.
مترادف: act, activity, deed, execution, labor, operation, practice, work
مشابه: effort, endeavor, enterprise, feat, move, movement, play, proceeding, process, progress, thing

- As president, his first action was an attempt to stabilize the economy.
[ترجمه ترگمان] به عنوان رئیس‌جمهور اولین اقدام او تلاشی برای تثبیت اقتصاد بود
[ترجمه گوگل] به عنوان رئیس جمهور، اولین اقدام او تلاش برای تثبیت اقتصاد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a movement or series of movements.

- The language students are learning words for various actions such as jumping, waving, pointing, and skipping.
[ترجمه ترگمان] دانش آموزان زبان کلمات را برای کاره‌ای مختلفی از جمله پریدن، تکان دادن، اشاره کردن، و پریدن استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل] دانش آموزان زبان یادگیری کلمات برای اقدامات مختلف مانند پریدن، تکان دادن، اشاره، و پرش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Actions of the body combine with speech to communicate meaning.
...

واژه Action در جمله های نمونه

1. an action that imports hostility
عملی که دال بر خصومت است.

2. an action that will not lie
کاری که (از نظر قضایی) قابل پیگیری نیست

3. disciplinary action against those who have taken bribes
اقدام کیفری در مورد آنهایی که رشوه گرفته‌اند

4. gene action
کنش زادی،کنش ژنی

5. his action was a concession of defeat
عمل او به منزله‌ی اعتراف به شکست بود.

6. his action was viewed in a disadvantageous light by many
خیلی‌هابه عمل او با نظر نامساعد نگریستند.

7. libel action
اقدام قانونی در مقابل هتک حرمت یا افترا

8. shock action
(ارتش) عملیات کوبشی

9. the action of a drug
اثر دارو

10. the action of water on rocks
اثر آب بر سنگ

11. their action was not offensive to him but proved somewhat disobliging
عمل آنان درنظرش زننده نبود ولی تا اندازه‌ای باعث ناراحتی او شد.

12. this action was in contravention of the u. n. charter
این عمل خلاف منشور سازمان ملل متحد بود.

13. voluntary action
...

مترادف Action

گزارش (اسم)
account , report , story , reportage , hearing , bruit , inkling , action , wrap-up
عمل (اسم)
article , function , process , practice , act , action , operation , doing , deed , issue , fact , proceeding , production , gest
فعل (اسم)
act , action , verb , deed , work
کنش (اسم)
act , action
کار (اسم)
service , function , thing , office , task , act , action , deed , work , job , labor , karma , activity , ploy , affair , duty , shebang , appointment , workmanship , avocation , vocation , proposition , laboring , fist , concave , opus , kettle of fish
کردار (اسم)
act , action , deed , karma , issue , exploit , jest
جدیت (اسم)
gravity , action , acting , enthusiasm , impressment
اقدام (اسم)
measure , action , move , proceeding , ploy , beginning , emprise
بازی (اسم)
action , play , sport , game , gaming , fun , skittle
حرکت (اسم)
departure , stroke , progress , action , stir , move , movement , motion , travel , gesture , behavior , demeanor , locomotion , poke , gest , stirabout
رفتار (اسم)
action , exploit , gesture , behavior , conduct , treatment , manner , demeanor , bearing , dealing , deportment , comportment , thews , step , demarche , ethic , gest
نبرد (اسم)
action , battle , fight , combat , conflict , fray , set-to
جنبش (اسم)
cause , action , stir , move , movement , motion , travel , jiggle , vibration , commotion , inanition , bustle , rock , flicker , locomotion , jar , heartbeat , tremor , libration , tremour , vibratility
تاثیر (اسم)
influx , action , influence , impression , efficacy , affection , sensation
تعقیب (اسم)
following , action , chase , pursuit , tailing , continuation
اشاره (اسم)
slur , inkling , action , gesture , mention , hint , indication , allusion , warning , innuendo , suggestion , manifest , ensign , beck , symbol , gest , insinuation , referral
وضع (اسم)
deduction , stand , speed , action , gesture , behavior , demeanor , situation , status , position , disposition , imposition , trim , stick , pose , self , aspect , setup , ordonnance , bearing , poise , station , footing , deportment , lie , mien , posture , phase , situs , stance
پیکار (اسم)
quarrel , action , battle , fight , combat
طرز عمل (اسم)
action , manner , procedure , modus operandi , mode
تمرین (اسم)
task , practice , use , action , exercise , workout , drill , rehearsal , drilling , exercitation
سهم (اسم)
scare , stock , arrow , action , share , contribution , portion , allotment , lot , interest , dividend , quota , ration , blue-sky stock
سهام شرکت (اسم)
action
جریان حقوقی (اسم)
action
اقامهء دعوا (اسم)
action
اشغال نیروهای جنگی (اسم)
action
اثر جنگ (اسم)
action
جریان (اسم)
inset , ooze , flow , progress , fluor , action , current , stream , course , going , income , rede , afflux , circulation , circuit , gush , effluvium , efflux , outflow , tide

معنی عبارات مرتبط با Action به فارسی

اسم مصدر
دوره کنش
(noun phrase) مشاهده دوباره معمولا به صورت آهسته
فرایند، اسلوب عملکرد، روش، نحوه ی کار، راه کار
(امریکا) سیاست جبران بی عدالتی های گذشته نسبت به اقلیت ها (به ویژه سیاهان)
(حقوق) اقامه ی دعوا کردن، به دادگاه شکایت کردن، شاکی شدن
به عمل در آوردن، جامه ی عمل پوشاندن به
(حقوق) علت دعوی، پیش آور دادخواهی، انگیزان شکایت رسمی
(حقوق) دعوی حقوقی و دادخواهی که نتیجه ی آن متوجه دسته ی بخصوصی از مردم می شود، دادخواهی سنخی
کنش درنگ آفرین (عملی که برای تاخیراندازی به منظور کسب فرصت مناسب و غیره انجام گیرد)
(مبارزات سیاسی) اقدام مثبت، درگیری مستقیم
هرکس مسئول کردارخویش است
(ارتش) رشادت در عملیات رزمی
...

معنی Action در دیکشنری تخصصی

action
[شیمی] اثر ، کنش ، عمل
[سینما] ماجراهای به وجود آورنده فیل - ماجرا - عمل - حرکت داخل کادر - کنش - شروع حرکت - عمل نمایشی /فعالیت - شروع - زمان وقوع رویداد - هیجان - رویدادهای پرتحرک و صحنه های - رویداد - حرکت و عمل - اکسیون - حادثه - تحرک - بازی و حرکات جلوی دوربین - بازی - اکشن - اقدام - حرکت
[عمران و معماری] عمل - کنش
[کامپیوتر] عمل ، اقدام ، کنش .
[برق و الکترونیک] عملکرد ، کنش ، تاثیر
[مهندسی گاز] عمل ، کنش
[حقوق] اقدام، دعوی
[نساجی] فعل - عمل - کنش
[ریاضیات] اثر، عمل، فعالیت، واکنش، کنش، اقدام، انجام
[سینما] کنش و واکنش
[ریاضیات] اثرات از راه دور، عمل از فاصله ی دور
[حقوق] دعوی (مطروح در محاکم کامن لا)
[سینما] ستون حرکت
[حقوق] دعوی خسارت
[حقوق] دعوی عینی
[ریاضیات] انتگرال کنش
[سینما] خط فعال
[ریاضیات] خطوط عمل
[سینما] نمای اکسیون موزیکال
...

معنی کلمه Action به انگلیسی

action
• activity, something that is being done; energetic or vigorous activity; movement, motion; effect; lawsuit; combat
• action is doing something for a particular purpose.
• an action is a movement or act that you do on a particular occasion.
• a legal action is a process in which a court orders someone to stop doing something or to pay compensation for damage they have caused; a legal term.
• the action of a chemical is the way in which it works, or the effects that it has.
• you can refer to the important, exciting, or significant things that are happening as the action.
• action is also fighting in a war.
• if soldiers are in action or go into action, they are fighting in a war.
• if you put an idea or policy into action, you begin to use it.
• if something or someone is out of action, they are not able to be used, or unable to work normally.
action and reaction
• for every action there is a corresponding reaction
action movie
• film which contains scenes of rapid activity (such as police chases, explosions, fighting, etc.)
action of detinue
• action to return unlawfully held possessions (law)
action of torts
• court case as a result of a civil wrong (law)
action of trover
• (law) action to recover property and the value of personal chattels which were unlawfully taken by another person to his own use
action packed
• containing a lot of action, full of exciting situations
action painting
• painting technique in which paint is poured or tossed on to the canvas
action replay
• (british) instant replay
• an action ...

Action را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
کارکرد

[سبک فیلم]
زد و خورد ، پُر زد و خورد ، پربرخورد ، پرتکاپو ، پرجنبش ، پر جنب‌وجوش
R.E.Z.A
عمل
R.E.Z.A
عمل کر ن
ویدا
اقدام
Tarannom
حرکت
میانه
حادثه ای
نرگس
کارکرد.
Ftmh!🔥
عملیات
Ftmh!🔥
Action relief......عملیات امداد!
يار دلواري
Sound, light, movement
صدا ، نور،حركت
مینا عنایتی
عمل ، اقدام.
فرهاد مولایی
اقامه دعوا (در دادگاه)
علیرضا
قدرت
عمل
zakiye
گام
Gabby
کنش
کار
کردار
و
.
.
.
معین کریمی
بازیگری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی action
کلمه : action
املای فارسی : اکشن
اشتباه تایپی : شزفهخد
عکس action : در گوگل

آیا معنی Action مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )