برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1347 100 1

Academic institution

واژه Academic institution در جمله های نمونه

1. Consultants can help academic institutions to manage their resources more efficiently.
[ترجمه ترگمان]مشاوران می‌توانند به موسسات آکادمیک برای مدیریت موثرتر منابع خود کمک کنند
[ترجمه گوگل]مشاورین می توانند به موسسات دانشگاهی کمک کنند تا منابع خود را به طور موثر مدیریت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His grand design was to connect up every academic institution in the world.
[ترجمه ترگمان]هدف اصلی او برقراری ارتباط با همه موسسات دانشگاهی در جهان بود
[ترجمه گوگل]طراحی بزرگ او، اتصال هر موسسه علمی در جهان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our academic institutions help to maintain a flow of the kind of cultural capital on which our wider social institutions are based.
[ترجمه ترگمان]موسسات دانشگاهی ما به حفظ جریان یک نوع سرمایه فرهنگی که موسسات اجتماعی گسترده‌تر ما بر آن استوار هستند، کمک می‌کنند
[ترجمه گوگل]مؤسسات دانشگاهی ما به حفظ جریان سرمایهی فرهنگی که در آن نهادهای اجتماعی گستردهتر ما تأسیس شدهاند، کمک میکنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Virtually all of them see their aca ...

معنی کلمه Academic institution به انگلیسی

academic institution
• university, college, institute of higher learning

Academic institution را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
نهاد علمی
سحر غفاری
موسسه آموزش عالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Academic institution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )