برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

Absolute threshold

معنی Absolute threshold در دیکشنری تخصصی

Absolute threshold
[روانپزشکی] نقطه ای تعیین شده از نظر آماری در طول یک طیف محّرک که در آن سطح انرژی فقط برای کشف وجود محّرک کافی است. این نقطه را آستانه مطلق یا آستانه کشف می نامند.

Absolute threshold را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آذین
آستانه مطلق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Absolute threshold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )