برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abrasive

/əˈbreɪsɪv/ /əˈbreɪsɪv/

معنی: ساینده، تراشنده، سوزش اور
معانی دیگر: آزردگی آور، خشم انگیز، دلخوری آور، خشن، ناهنجار، رنجش آور، سایا، فرسایش گر، سایش گر، خراشیدگی، پاک کننده، صیقلی کننده

بررسی کلمه Abrasive

اسم ( noun )
• : تعریف: a material or substance used to grind or polish surfaces.
مترادف: abradant
مشابه: cleanser, corrosive, emery, file, grindstone, millstone, pumice, rasp, sandpaper, whetstone

- Sandpaper is used as an abrasive on wood.
[ترجمه ترگمان] sandpaper به عنوان یک ساینده بر روی چوب استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل] سندبایک به عنوان یک ساینده بر روی چوب استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
مشتقات: abrasively (adv.), abrasiveness (n.)
(1) تعریف: causing abrasion to a physical surface or irritation to one's senses.
مترادف: abradant, erosive, harsh
متضاد: mellifluous, mild
مشابه: biting, caustic, coarse, corrosive, cutting, rough, scratchy

- This cleanser is too abrasive to use on fine glassware.
[ترجمه ترگمان] این تمیز کننده بیش از حد ساینده است که در این ظروف شیشه‌ای خوب استفاده شود
[ترجمه گوگل] این پاک کننده بسیار ساینده برای استفاده در ظروف خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I shiver when I hear that abrasive laugh of his.
...

واژه Abrasive در جمله های نمونه

1. his abrasive remarks
حرف‌های دلخور کننده‌ی او

2. She was a tough girl with rather an abrasive manner.
[ترجمه ترگمان]دخترک خشن و rather بود
[ترجمه گوگل]او یک دختر سخت بود و نه یک شیوه سایشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You'll need a strong abrasive for cleaning this sink.
[ترجمه ترگمان]برای تمیز کردن این سینک به یک abrasive قوی نیاز داری
[ترجمه گوگل]برای تمیز کردن این سینک ساینده قوی نیاز دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. An abrasive material is unsuitable for cleaning baths.
[ترجمه ترگمان]یک ماده ساینده برای تمیز کردن حمام نامناسب است
[ترجمه گوگل]مواد ساینده برای تمیز کردن حمام مناسب نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Rub down with fine abrasive paper.
[ترجمه ترگمان]با کاغذ سنباده نرم خود را بمالید
[ترجمه گوگل]کاغذ را با ساینده خوب بشویید
[ترجمه شما] ...

مترادف Abrasive

ساینده (اسم)
abradant , abrasive , grating , rasper
تراشنده (صفت)
abrasive
سوزش اور (صفت)
burning , abrasive , caustic , irritant

معنی Abrasive در دیکشنری تخصصی

[خودرو] خراشنده
[شیمی] سایا ، ساینده ، گرد سنباده ، گردهای الماس و کوراندوم
[عمران و معماری] سایا - ساینده
[زمین شناسی] ساینده، تراشنده، سوزش آور، سایا .
[نساجی] خراشیدن - پاک کردن - ساییدن
[ریاضیات] سایشی، ساینده، خراشنده، ماده ی ساینده
[معدن] ساینده (عمومی فرآوری)
[نفت] ساینده
[پلیمر] زبره، ساینده (Grit=abrasive)
[ریاضیات] تمیزکاری سایشی
[عمران و معماری] مته سایشی
[زمین شناسی] مته سایشی
[شیمی] درجه سایش پذیری
[عمران و معماری] سختی سایا
[شیمی] کاغذ سنباده
[پلیمر] کاغذ سنباده
[شیمی] درجه سایش پذیری
[پلیمر] درجه سایش پذیری
[شیمی] صابون سایا
[پلیمر] صابون سایا
[نفت] سایش کاری
[نفت] آب ساینده
[ریاضیات] ورقه ی ساینده، کاغذ سنباده
[ریاضیات] ورقه ی ساینده، کاغذ سنباده
...

معنی کلمه Abrasive به انگلیسی

abrasive
• substance used for grinding, substance used for polishing (i.e. sandpaper)
• tending to rub or scrape, tending to abrade
• an abrasive person is unkind and rude.
• an abrasive substance is rough and can be used to clean hard surfaces. adjective here but can also be used as a count noun. e.g. abrasives are a useful aid to cleaning.
abrasive wear
• wear caused by hard particles that are forced against and move along a solid surface

Abrasive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

S
تراشنده ، آزار آور
سحر صالحی
غیر قابل تحمل
سحر صالحی
سوهان روح
رهگذر
سایشی
ساینده
Dark Light
مثال :
Hey joey if you ever need some really loud abrasive yelling that people can't really understand and really really bad lyrics, I'VE YOU GOT. hit my phone. My guy

🔴 منبع 🔵 تعریف ● مثال
🔴 تعریف Learner's Dictionary برای واژه ی Abrasive :

adjective
[more abrasive; most abrasive]
🔵 1 a : causing damage or wear by rubbing, grinding, or scraping : of or relating to abrasion
● The waves had an abrasive action on the rocks

🔵 b : having a rough quality
● an abrasive surface

🔵 : used for rubbing something to make it smooth or shiny
● an abrasive material
● an abrasive cleaner

🔵 2 : very unpleasant or irritating
● He offended people with his abrasive [=irritating, grating] manner/personality.
● abrasive [=rude, offensive] comments

(Abrasively (Adverb
an abrasively obnoxious manner/personality

[Abrasiveness noun [noncount

🔵noun
[count] : a substance that is used for rubbing something to make it smooth, shiny, or clean : an abrasive substance
Other forms : plural -sives

🔴 ترجمه گوگل :

adjective
🔵 1.(of a substance or material)
capable of polishing or cleaning a hard surface by rubbing or grinding
● "the wood should be rubbed down with fine abrasive paper"
واژگان شبیه ( Similar ) :
grinding / rubbing / polishing / coarse / coarse-grained / caustic / harsh / mordant / corrosive / corroding / erosive / eroding

🔵 2. showing little concern for the feelings of others; harsh
● "her abrasive and arrogant personal style won her few friends"
○ واژگان شبیه ( Smiliar ) :
caustic / cutting / grating / biting / acerbic / vitriolic / rough / harsh /
hard / tough / sharp / curt / brusque / stern / severe / wounding / nasty
/ cruel / callous / insensitive / unfeeling / unsympathetic / inconsiderate
/ acerb

○ Opposite :
kind / gentle

🔵 noun
a substance used for grinding, polishing, or cleaning a hard surface
● "the refrigerator is easily damaged by abrasives"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abrasive

کلمه : abrasive
املای فارسی : ابرسیو
اشتباه تایپی : شذقشسهرث
عکس abrasive : در گوگل

آیا معنی Abrasive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )