برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ablution

/əˈbluːʃn̩/ /əˈbluːʃn̩/

معنی: شستشو، غسل، ابدست
معانی دیگر: وضو، آب دست، مایع مورد استعمال در غسل تعمید، آب تعمید، (انگلیس - جمع) حمام و مستراح سربازخانه

بررسی کلمه Ablution

اسم ( noun )
مشتقات: ablutionary (adj.)
(1) تعریف: a washing or cleansing of oneself, esp. as part of a religious observance or ritual.
مترادف: bath, cleansing, purification
مشابه: baptism, immersion, purging

- Purification through ablution is a component of the Islamic prayer ritual.
[ترجمه جواد اکبری] طهارت از راه وضو بخشی از مراسم اسلامی نماز است.
|
[ترجمه ترگمان] Purification از طریق ablution بخشی از مراسم نماز اسلام است
[ترجمه گوگل] خالص سازی از طریق وضو، جزء نماز نماز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the liquid used in such washing.
مترادف: bath
مشابه: holy water

واژه Ablution در جمله های نمونه

1. Ablution is part of some religious ceremonies.
[ترجمه ترگمان]ablution بخشی از برخی مراسم مذهبی است
[ترجمه گوگل]رحم بخشی از برخی مراسم مذهبی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hurriedly she finished her ablutions, pulled on her clothes and went to investigate.
[ترجمه ترگمان]با عجله ablutions را تمام کرد لباس‌هایش را پوشید و به تجسس پرداخت
[ترجمه گوگل]به تدریج او توالتهای خود را تمام کرد، لباس هایش را برداشت و به تحقیق رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is performing his ablutions.
[ترجمه ترگمان]او دارد دوش خود را اجرا می‌کند
[ترجمه گوگل]او وضو می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As with all my ablutions, the shave follows a definite and predetermined pattern.
[ترجمه ترگمان]اما با همه شستشو، ریش تراشیدن یک الگوی معین و معین است
[ترجمه گوگل]همانطور که با تمام توالت های من، تراشیدن یک الگوی قطعی و از پیش تعیین شده دنبال می شود
[ترجمه شما] ...

مترادف Ablution

شستشو (اسم)
ablution , wash , rinse , laundering , washout , bathing , souse , purification , embrocation , bath , elution , lavation , lotion
غسل (اسم)
ablution , wash , dip , immersion , soaking
ابدست (اسم)
ablution

معنی Ablution در دیکشنری تخصصی

Ablution
[نساجی] شستشو

معنی کلمه Ablution به انگلیسی

ablution
• ritual cleansing or washing; washing of the body

Ablution را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا ایوبی صانع
وضو
دست نماز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ablution

کلمه : Ablution
املای فارسی : ابلوتین
اشتباه تایپی : شذمعفهخد
عکس Ablution : در گوگل

آیا معنی Ablution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )