a rose is a rose is a rose

پیشنهاد کاربران

خوب، خوب است. بد هم بد است
گل ذاتش گل است نمی تواند زشت باشد. خصلت اوست.
کسی که ذاتش خوب است هیچوقت بدی نمی کند چون در طبیعتش بدی نیست
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما