a household word

پیشنهاد کاربران

یک فرد یا چیز مشهور و معروف و شناخته شده.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما