a household name

پیشنهاد کاربران

یک فرد یا یک چیز شناخته شده معروف و مشهور.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما