@

پیشنهاد کاربران

یک نماد از جمله علایم و نشانه های گرافیکی، اختصاری فونتیکی. در وسط و بین قالب و فورمت آدرس اینترنتی اشخاص و مراکز جایگزین شده است و تلفظ های گوناگون دارد:اتساین، اتat. . . دارد،
طرزتلفظ صحیح. @=أتساین
اتساین

بپرس