آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
�������� ogest

معنی یا پیشنهاد شما