آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
���������� kourend

معنی یا پیشنهاد شما