پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (meaning)

٢ رأی
٦ پاسخ
٥٦ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٥٤ بازدید
٣ رأی
٤ پاسخ
٨٩ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١١٩ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٩١ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٦٨ بازدید

He referred to your work in terms of high praise. معنی in terms of میشه: از منظر، بر حسب راجع به و... ولی معنی این جمله انگاری این میشه: او با ستایش زیاد به کار شما اشاره کرد. پس معنی in terms of اینجا چی میشه؟

٤,٣٦٨
٣ ماه پیش
×
٢,٤٨٨
×
١,٧٨٢
×
٣٨٨
×
٣٠٧
×
١٧٣
×
١٢٣
×
٦٢
×
٥٦
×
٥٥
×
٤٠
×
٢٩
×
١٠
×
٥
×
٣
×
٣
×
٢