پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (کنکور)

٢ رأی
٥ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

دانش آموزي بین ساعت 7 و 8 صبح به مدرسه می رسد. او متوجه می شود که نیمساز زاویه بین عقربـه هـاي  ساعت (عقربه هاي ساعت شمار و دقیقه شمار) روي عدد 6 قرار دارد . او تقریباً چه ساعتی به مدرسـه رسـیده  است؟ 

٨ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای

در کدام یک از موارد زیر فرض بر این است که محیط سازمان بدون تغییر و دست نخورده باقی می ماند ؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
چند گزینه‌ای

از نظر هربرت سایمون، مدل واقع گرایانه با شعار «خوب به حد کافی» در کدام مدل تصمیمگیري قرار میگیرد؟ 

١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

با وزنه هاي 4 و 5 و 6 کیلوگرمی می توان تمامی اوزان از 1 تا 10 کیلوگرم را وزن کرد بجز 8 کیلوگرم، بشرطی  که بتوان در دو کفه ترازو وزنه قرار داد . با کدامیک از دسته وزنه هاي زیر بر حسب کیلوگ رم، نمیتوان تمـامی  اوزان از 1 تا 10 کیلوگرم را با ترازوي دو کفهاي وزن کرد؟ (به شرطی که بتوان در دو کفه ترازو وزنه قرار داد.) 

٣ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

تصاویر وکتیبه ها به ترتیب جزو کدامیک از منابع کسب اطلاع  ازگذشته می با شد؟

٣ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای

دلیل اینکه آرمان نمی تواند مأموریت را انجام دهد این است که او تعارضات برنامه ریـزي اجتنـاب ناپـذیري  دارد. از طرف دیگر دلیلی که آرمین نمی تواند مأموریت را انجام دهد این است که او جرأتی که این مأم ...

٥ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٨ بازدید
چند گزینه‌ای

مکعبی را به 1000 مکعب مساوي تقسیم می کنیم، اما پیش از آن تمام سطوح خارجی م کعب بـزرگ را رنـگ  میزنیم. پس از برش زدن، نسبت تعداد مکعب هاي کوچکی که تنها یک وجه آن ها رنگی میباشد بـه مجمـوع  تعداد سطوح جانبی رنگی متعلق به مکعبهاي کوچک کدام است؟ 

٦ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
١٢ بازدید

 فهمیدن اینکه فساد مالی در میان تمامی اعضاي هیئت مدیره شرکت «الف» رخنه کرده و میبایست آنهـا را  از کار برکنار کرد، کار چندان دشواري نیست . نمونههاي فراوانی از دریافت رشوه توسط کارکنان مختلف ...

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٣ بازدید

اگه دانشگاه های خوب قبول شدین می شه بگین منابعتون چی بود و چند ساعت در روز مطالعه می کردید؟

١ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٩٨ بازدید
چند گزینه‌ای

با توجه به آیاتی از سوره طه، کدام بیت از گمراهی انسان و قبول توبه او از سوي پروردگار، اشاره دارد؟   

١ هفته پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٧٣ بازدید
چند گزینه‌ای

The automobile industry continues to be an important ……… of employment and  transportation for millions of people worldwide.

١ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٩٤ بازدید

مدار سیاره پلوتون بر خلاف سایر سیاره هاي منظومه شمسی شکلی عجیب دارد. سـتاره شـناس روسـی در  اوایل دهه ،60 ادعا کرد سیاره دیگري باید در فاصله بسیار دور از منظومه شمسی وجود داشته باشد که هم از  ...

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

اخیراً جرایمی که براي تخریب محیط زیست وضع شده است، چنان سنگین است کـه بـراي یـک شـرکت،  پرداخت هزینه هاي جلوگیري از تخریب بسیار ارزان تر از جرایمی است که براي حـوادث منجـر بـه تخریـب  محیط، ...

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٤٢ بازدید
چند گزینه‌ای

اعتماد براي هر رابطه طولانی مدت، چه شخصی و چه شغلی و حرفه اي ضروریـست، کـه در غیـاب احتـرام  متقابل نمی تواند حفظ شود . با این حال ، روابط شخصی ماننـد ازدواج یـا دوسـتی، وابـستگی ذاتـی را نیـز  میطلبد. براي اینکه یک رابطه شخصی دوام بیاورد باید ارکان آن توأم با احترام و وابستگی متقابل باشد.  در صورت درستی متن فوق، کدامیک از گزینه هاي زیر نیز لزوماً درست است؟ 

١ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
١ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام اصطلاح براي هیئت مدیره اي که «تا اندازه اي در عملکرد یا بررسـی تـصمیم هـاي کلیـدي مـدیریت  مشارکت میکند» مناسب است؟ 

١ هفته پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

شیوه ارجاع در بخش کتاب نامه در کدام گزینه درست آمده است؟ 

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

معمولاً هدف مهندسی معکوس، استخراج دانش یا طراحی نهفته در یک محصول (کالا یا خدمت ) است. ایـن  کار عموماً با هدف تولید مجدد آن محصول یا تحلیل آن محصول انجام می شود. طبیعتاً با توجـه بـه تعریـف  ...

٢ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٤١ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 دو لوله می توانند مخزنی را به ترتیب در 20 و 24 دقیقه پر کنند و لوله سومی میتواند در هر دقیقه، 3 گـالن  از این مخزن را تخلیه کند . اگر هر سه لوله با هم باز باشند، این مخزن در مدت 15 دقیقه پر می شود. ظرفیـت  این مخزن چقدر است؟ 

٢ هفته پیش
١ رأی
٤ پاسخ
١٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای

میشه این سوالمم جواب بدید  چطوری الگویابی کنم ؟ بین اعداد در دنباله عددي زیر، رابطهاي وجود دارد. عددي که با علامت سوال مشخص شده، کدام است؟  21 32 45 60 77 , , , , , ? 96 (1 88 (2 84 (3 90 (4

٢ هفته پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٨٠ بازدید
چند گزینه‌ای

مفهوم ابیات زیر، از کدام بیت دریافت میشود؟  «دانش و خواسته است نرگس و گل که به یک جاي نشکفند به هم  هر که را دانش است خواسته نیست وان که را خواسته است دانش کم»   

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید
چند گزینه‌ای

عدد بعدي در دنباله عددي زیر کدام است؟  ... و 18 و 192 و 648 و 9463 

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١١ پاسخ
٢٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای

خودرویی نیمی از مسیري را با سرعت 64 کیلومتر بر ساعت و نیمه بعدي را با سرعت 80 کیلومتر بر سـاعت  طی میکند. سرعت متوسط این خودرو در طول این مسیر، چقدر است؟   

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٥ پاسخ
٥١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٤ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای

نقش مهم مناطق آزاد که در سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است، کدام است؟   

٣ هفته پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٥٨ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام مرحله بحران را دوره ساختن یا شکستن مینامند؟   

٣ هفته پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای

مفهوم بی تعلّقی و عدم وابستگی به مادیات دنیایی از همه ابیات دریافت میشود، به جز:   

٣ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١