پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (مصر)

٠ رأی
٠ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

پنج روز اضافه شده به آخرماه دوازدهم رامصریان چه می نامیدند.؟

٢٦٢
١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 مصردرآخرین سال قرن هیجدهم (1799م.) توسط ارتش چه کسی اشغال گردید؟  

١ هفته پیش