پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (مدیریت استراتژیک)

٢ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

مدیران پیرو کدام سبک مذاکره، براي تحقق منافع مورد نظر از ساز و کارهایی همچون متوسـل شـدن بـه  تهدید، پاداش و قدرت استفاده میکنند؟ 

٤ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام یک ﺍﺯ گزینه هایﺯﻳﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ آنچه  ﻛﻪ کارکنان  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ کند؟  

١ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٥٩ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٢ پاسخ
١٥٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ شرکتﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ بیانگر کدام ﻳک ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ؟  

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
٤٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٦٥ بازدید
چند گزینه‌ای

ﻛﺪﺍﻡ ﻳک ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ بیانگر ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺍﺳﺖ کهﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

٤ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام اصطلاح براي هیئت مدیره اي که «تا اندازه اي در عملکرد یا بررسـی تـصمیم هـاي کلیـدي مـدیریت  مشارکت میکند» مناسب است؟