پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (فسیل شناسی)

١ رأی
٠ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 برای سال یابی فسیل های انسانی ، از کدامیک ازروش های سال یابی استفاده می شود؟

١ هفته پیش