پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (علوم)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید

چرا قانون صفرم ترمودینامیک را قانون صفرم نامگذاری کردند، در حالی که اغلب قانون های فیزیکی که در یک دسته قرار دارند را از شماره یک به بعد نامگذاری می کنند.

٧,٨١٩
٤ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٠ بازدید

آیا قانون اول نیوتن در حرکت، حالت خاصی از قانون دوم است؟

٧,٨١٩
٤ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٧ بازدید

در کدوم زمان سنگ های کره زمین شروع به دگرگون شدن کردن ؟

٣ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید

ذره هاي سازنده  نافلز گوگرد  اتم یا   مولکول  است؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
١٠٣ بازدید

معادل فارسی کروموزوم ، فام تن هستش تلفظش  فام‌تَن یا فام‌تِن ؟؟؟؟؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٣ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٦ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید

دموکریت ﺑﺮاي مولکول ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺗﺮشکدام شکل هندسی رو در نظر گرف؟ 

٢ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

بنیان گذار  مکتب اتم گرایی  چه کسی بود ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٦ بازدید