پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تست)

١ رأی
٢ پاسخ
١٠ بازدید
چند گزینه‌ای

To save ....... power, your camera will enter standby mode if no operations are performed for a preset length of time.

٢٢ ساعت پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

People used to think the cinema would be ....... by television but it never happened because people still go to the pictures.

٣ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

همیشه بعد از این دو کلمه کلمات جمع میان یا مفرد هم میشه بعدشم بیاد

٣ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 If you keep the window open all the time, you'll need something heavy like a paper-....... to stop things blowing away.

٤ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای