پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تست)

٢ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 دو اثر خواجه عبدالله انصاري با نام هاي «مناجات نامه» و «نصايح» از نظر قالب چگونه اند؟ 

١٥ ساعت پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای

 در کدام گزينه، املاي همه کلمه ها به معناي  «هيزم – آگاه باش – صدا و غوغا – بهره ور»  صحيح است؟

٢٠ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
١٨ بازدید
چند گزینه‌ای

به منظور تحقق وحدت و انسجام در سراسر سازمان، فرایند هدف گذاری چگونه صورت میگیره ؟

٢٠ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای

Scientists believe the first inhabitants of the Americas arrived by crossing the land  bridge that connected Siberia and ......... more than 10.000 years ago.

٢٢ ساعت پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای

در یک کاسه آجیل، سه نوع تخمه ی آفتابگردان، کدو و هندوانه، از لحاظ تعداد به ترتیب به نسبت 6 به 10 به  18 ریخته شدهاست. با افزودن 120 عدد تخمه کدو، این نسبت به 1 به ۵ به 3 تغییر می کند. در ابتدا، اختلاف  تعداد تخمه های آفتابگردان و هندوانه، کدام بودهاست؟ 

١ روز پیش
٢ رأی
٨ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای

I have to confess due to the problems we are grappling with the investment has  ……… to almost half of its original value.

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

زمانی که مدیران به جاي تلاش براي پیش بینی رویـدادها از طریـق برنامـه ریـ زي، تـرجیح مـی دهنـد بـه  موقعیت هاي رخ داده شده واکنش نشان دهند، بیانگر کدام یک از موانع برنامه ریزي است؟ 

٢ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
١ پاسخ
٥٥ بازدید
چند گزینه‌ای

میان ارتفاع ساخت سازمانی و توسعه حیطه نظارت، چه نوع رابطهاي وجود دارد؟ 

٢ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 در پایان بازدم عادی کدام مورد در ریه‌ها وجود دارد؟

٢ روز پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

Any acid can, in principle, neutralize any base, although ……… between some of the  more reactive compounds.

٢ روز پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید

در اوایل قرن بیستم، آلفرد واگنر مفهوم حرکت قاره اي را مطرح کرد . ایده او به ط ور قاطعی پذیرفتـه نـشد  زیرا او هیچ نیروي قابل تشخیصی را که داراي توان کافی براي حرکت قاره اي باشد ، معرفی نکرد . امـ ...

٣ روز پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای

The saguaro, found in desert regions in the southwestern United States, ……… cactus in the world.

٣٧٠
٣ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

مدیران پیرو کدام سبک مذاکره، براي تحقق منافع مورد نظر از ساز و کارهایی همچون متوسـل شـدن بـه  تهدید، پاداش و قدرت استفاده میکنند؟ 

٤ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای

………, Charles Goodyear, in 1829 discovered a method of vulcanizing rubber and  by 1830 the rubber industry was firmly established.

٥ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٧٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 هپارین در حضور کدام یک از عوامل زیر عمل ضد انعقادی خود را بهتر بروز می‌دهد؟

٦ روز پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٦٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٣ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٨ پاسخ
١١٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام زبان های ایرانی ریشه هندو اروپایی دارند؟

١ هفته پیش
٠ رأی
٨ پاسخ
٩٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٥ پاسخ
٦١ بازدید
چند گزینه‌ای

دانش آموزي بین ساعت 7 و 8 صبح به مدرسه می رسد. او متوجه می شود که نیمساز زاویه بین عقربـه هـاي  ساعت (عقربه هاي ساعت شمار و دقیقه شمار) روي عدد 6 قرار دارد . او تقریباً چه ساعتی به مدرسـه رسـیده  است؟ 

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای

در صورت حساسیت بیمار به هپارین از کدام نوع کانتر داخل وریدی استفاده می شود ؟

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای

دولت ساسانیان دربین النهرین ........... رابه عنوان منطقه ی سرحد میان خود وروم شرقی قرارداد.

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٨٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٧٣ بازدید

در اوایل قرن بیستم، آلفرد واگنر مفهوم حرکت قاره اي را مطرح کرد . ایده او به ط ور قاطعی پذیرفتـه نـشد  زیرا او هیچ نیروي قابل تشخیصی را که داراي توان کافی براي حرکت قاره اي باشد ، معرفی نکرد . امـ ...

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای

Celluloid and plastics have largely replaced genuine ivory in the manufacture ……… buttons, billiard balls, and piano keys.

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای

بهره گیري از سیستم هاي اطلاعاتی و فناوري هاي ارتبـاطی چـه تغییـري در سـاختارهاي سـازمانی ایجـاد  میکند؟ 

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 تابلوی نقاشی ازمجلس مذاکرات صلح بین عباس میرزاوپاسکویچ ،نشان ازکدام استفاده تاریخی ازنقاشی هاست؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای

از نظر هربرت سایمون، مدل واقع گرایانه با شعار «خوب به حد کافی» در کدام مدل تصمیمگیري قرار میگیرد؟ 

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٧ بازدید

به دلیل تعداد بسیار زیاد پروازهاي روزمره در فرودگاه ها، تعداد تـصادفات هواپیماهـا روي زمـین در حـال  افزایش است . بسیاري از مرگ و میرهایی که در این تصادفات رخ می دهد به خاطر خود تصادف نیست بلکه ب ...

٢ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام عبارت در مورد نشستن اعضای تیم جراحی صحیح است ؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای

فلزاتی که در اثر رکود روی آن ها ورقه اکسید تشکیل شده است، سرعت خوردگی آنها تحت تاثیر چه چیزی کاهش می یابد؟  

٢ هفته پیش