پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تست زبان)

١ رأی
٢ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای

Scientists believe the first inhabitants of the Americas arrived by crossing the land  bridge that connected Siberia and ......... more than 10.000 years ago.

٢١ ساعت پیش
٢ رأی
٨ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای

I have to confess due to the problems we are grappling with the investment has  ……… to almost half of its original value.

١ روز پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای

The saguaro, found in desert regions in the southwestern United States, ……… cactus in the world.

٣٧٠
٣ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای

………, Charles Goodyear, in 1829 discovered a method of vulcanizing rubber and  by 1830 the rubber industry was firmly established.

٤ روز پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٦٢ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای

It’s no use…..John ;I don’t  think he’ll have  the time to help us. 

١ هفته پیش
٠ رأی
٨ پاسخ
٩٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٣ پاسخ
٥٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٥ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

The teacher became upset when Frank started talking about a subject that was not  ……… to the lecture.

٢ هفته پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٥٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

In so-called nonfiction novels, a documentary style is combined with fictional  techniques ……… actual events and people.

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٥ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 Some of the oldest and most widespread creation myths are —— involving the all-giving "Earth Mother."

٣٧٠
٣ هفته پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

If you do not write your answers in a ……… style, the teacher will ask you to write  them over again.  

٣ هفته پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٨٦ بازدید
چند گزینه‌ای

If you want to ……… health problems in the future, you should start exercising on a  daily basis. 

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٥٩ بازدید
چند گزینه‌ای

Four flags have flown over the Palace of the Governors in Santa Fe, New Mexico: ………….. Spain, Mexico, the Confederacy, and the United States.

٣ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥١ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٥ پاسخ
١٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٣ پاسخ
٤٧ بازدید
چند گزینه‌ای

No one ……… this situation more than I do, but I’m afraid there’s nothing I can do  about it.

٣ هفته پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٧٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 Many Middle Eastern diplomats still feel that the United States is intent —— the ultimate police in the region.

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٦١ بازدید
چند گزینه‌ای

Agronomists work to improve the quality of crops, increase the yield of fields, and ……… of the soil.

٣ هفته پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٦٣ بازدید
چند گزینه‌ای

If the leadership crisis is resolved, strong leadership is obtained and the organization  begins to develop clear goals and direction. Departments are established along with  a ......... of authority.

٣ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٤٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 Glaciers begin to form ………….. more snow falls during the winter than melts and evaporates in the summer.  

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٦٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٤ پاسخ
٧٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٥ پاسخ
٥٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
٤٠ بازدید
چند گزینه‌ای

Medical research at the cellular level, ……… research on the immune system, has been  made possible through twentieth-century advances in techniques of genetic research.   

٤ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٥ پاسخ
٦٩ بازدید
چند گزینه‌ای