پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تاریخ)

٢ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٧ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٤٥ بازدید

 قتل میرزا تقی خان امیر کبیر به فرمان کدام یک از سلاطین قاجار صادر شد؟

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٠٥ بازدید

 پس از استبداد صغیر کدامیک از فاتحان تهران از حزب عامیون طرفداري میکرد؟

١ هفته پیش
رأی
٢ پاسخ
٨٩ بازدید

کدام دین، مذهب، تعالیم، قانون، ملت، قومی، شخصی ... قبل از "اسلام" به سلامت وپاکیزکی "بدن زنان " دستورات واضح وبا جزئیات داد وثبت کرد وازاهمیت شدید به سلامت   وبهداشت "زن" توجه مکتوب ودستور ...

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٠ بازدید

میخواستم فرق ماه و سال شمسی و قمری رو بدونم 

٢,٢٢٠
١ هفته پیش
رأی
٢ پاسخ
٦٧ بازدید

تلفظ حرف "غ" و"ذ" و... قبل از 200 سال توسط همه ایرانیها به درستی  بود. چطور شد این تحول وبه فراموشی سپردن این گویش وآوائی اصیل؟

١ هفته پیش
رأی
٢ پاسخ
٨٣ بازدید

همه کتابهای تاریخی کهن که خواندم پر از خدایان وشاهنشاهان ودیو پرستی وایزدان متعدد وتولّد اهریمن وآلهه وپری پرستی وبت پرستی و... آذر برجیس ناهید ... کدام جمله یا محتوی یا کتیبه یا  کتاب حاوی یکتا پرستی بود یا هست؟

١ هفته پیش