پرسش خود را بپرسید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید

Turtle steps on the gas pedal and vroom!-zooms away. Pete waves goodbye and then pedals off.

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید

اگر  میتوان اورد ایا  candy جمع بسته میشود؟ یعنی  candies میشود؟  زیرا candy قابل شمارش است  پس میتوان  a candy  گفت ولی اگر بخواهیم بگوییم چندتا ابنبات چطور؟  ...

٤٢
١ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧ بازدید

آیا استفاده از کلمه convince برای قانع کردن مرسوم تر است یا کلمه persuade.  

١ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨ بازدید