پرسش خود را بپرسید

همه‌ی پرسش‌ها

٠ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید

از  "travelling salesman problem"   در چه موضوعاتی استفاده ای میکنن ؟

٥٥ دقیقه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
٧ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید

کاربرد های  "ابر رسانا ها "  چیه ؟ تو چه صنعت هایی استفاده میشن و چه موادی این خاصیت رو دارن ؟

١ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید
چند گزینه‌ای

توصیف  «بی توجهی به کرامت انسانی » و «منفعت جویی»  به ترتیب، در کـدام نگـاه هـا بـه سـازمان انجـام  میشود؟ 

١ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
٩ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید

 در کدام دوره زمین بود که پوسته زمین ایران تحت تأثیر نیروهاي کوهزایی شدیدي قرار داشت؟

١ ساعت پیش