پرسش خود را بپرسید
٠ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٨ بازدید

 پسته در کدام شهر هاي ایران بعمل میآید؟   بیشترین تولید مال کجاست ؟

٣ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٤ بازدید
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٣ بازدید

After dropping out of school at the age of 15, Soichiro went to Tokyo to become a mechanic.

٣ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید

I married a Greek man whose family never accepted me نمیشد جمله زیر رو گفت: I married a Greek man Who his family never accepted me

٣ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢١ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید