پرسش خود را بپرسید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٣٢ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید

"Exceed expectations"  به چه معناست و در چه کاربردی در مکالمه داره ؟

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
چند گزینه‌ای

People used to think the cinema would be ....... by television but it never happened because people still go to the pictures.

٢ روز پیش