پرسش خود را بپرسید

مقصود از گوهر اول و دوم چیست

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٣٨

دربیت 

« آمد آوردپیش خیر فراز /  گفت گوهر به گوهرآمد باز » 

مقصود از 

گوهر اول و دوم

 چیست ؟  

٢,٢٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
در این بیت، منظور از گوهر اول، جواهر سرخ رنگی است که شر در لباس چوپان پنهان کرده بود و گوهر دوم، خیر است که به معنای نیکوکاری، سخاوت و بخشندگی است.در داستان خیر و شر، شر به قصد آزار دختر خیر، دو جواهر سرخ رنگ را در لباس چوپان پنهان می‌کند. چوپان پس از درمان دختر خیر، آن دو جواهر را در میان کمربند خود پیدا می‌کند و نزد خیر می‌برد. در این بیت، چوپان با آوردن جواهرات نزد خیر، می‌گوید که این جواهرات به صاحبشان، یعنی خیر، بازگردانده شده‌اند.در اینجا، شاعر از آرایه جناس تام استفاده کرده است و دو کلمه «گوهر» را به دو معنای متفاوت به کار برده است. در مصراع اول، «گوهر» به معنای جواهر سرخ رنگ است و در مصراع دوم، «گوهر» به معنای خیر است.
٢٨,٤٤٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

در بیت «آمد آورد پیش خیر فراز / گفت گوهر به گوهر آمد باز»، مقصود از گوهر اول، جواهراتی است که شر از خیر دزدیده بود و مقصود از گوهر دوم، استعاره از شخص خیر است. بنابراین، معنای بیت این است که چوپان جواهرات را نزد خیر آورد و گفت: این جواهرات به صاحب اصلی خود که همانند جواهر با ارزش است بازگشت.

در این بیت، جناس تام میان «گوهر» اول و دوم به کار رفته است. همچنین، واج آرایی «گ» در کلمه‌های «گوهر»، «آورد»، «پیش»، «فراز»، «گفت»، و «باز» به زیبایی بیت افزوده است.

در داستان خیر و شر، شر به دلیل خبث طینت، جواهرات خیر را می‌دزدد. اما در نهایت، خیر بر شر پیروز می‌شود و جواهرات به صاحب اصلی خود بازمی‌گردد. این داستان، نمادی از پیروزی خوبی بر بدی است.

٦٨,٠٣٦
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما