پرسش خود را بپرسید

حرف اضافه look با to هم میاد؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٦٣

مگه نگاه کردن به کسی با حرف اضافه at نمیاد چرا تو این جمله ها با to اومده

Look to the side
Look to the front

١,٠٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در زبان انگلیسی، حرف اضافه "at" برای اشاره به یک شیء یا شخص خاص استفاده می‌شود. در این حالت، نگاه کردن به یک شیء یا شخص خاص به معنای متمرکز کردن نگاه بر روی آن است. به عنوان مثال:

  • Look at the cat. (نگاه کن به گربه.)
  • Look at the man in the red hat. (نگاه کن به مردی که کلاه قرمز دارد.)

اما در جمله‌های "Look to the side" و "Look to the front"، منظور از "look" این نیست که نگاه خود را به یک شیء یا شخص خاص متمرکز کنیم، بلکه منظور این است که نگاه خود را در یک جهت خاص حرکت دهیم. به عنوان مثال:

  • Look to the side to see if there is any danger. (نگاه کن به کنار تا ببینی خطری وجود دارد یا نه.)
  • Look to the front to see where you are going. (نگاه کن به جلو تا ببینی کجا می‌روی.)

در این حالت، حرف اضافه "to" نشان‌دهنده جهت حرکت نگاه است. به عبارت دیگر، در این جمله‌ها، منظور از "look" این است که نگاه خود را به سمتی حرکت دهیم، نه اینکه نگاه خود را بر روی چیزی متمرکز کنیم.

بنابراین، در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت که در جمله‌های "Look to the side" و "Look to the front"، حرف اضافه "to" به معنای "به سمت" است، نه "به".

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما