پرسش خود را بپرسید

کدام یک جزو مذاهب فقهی اهل سنت نیست

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣٤١

کدام یک جزو مذاهب فقهی اهل سنت نیست ؟

   زیدیه
   مالکی
   حنبلی
   شافعی

٠ %

شافعی

٥ %

حنبلی

١ پاسخ
٨٨ %

زیدیه

١٦ پاسخ
٥ %

مالکی

١ پاسخ
١,٢٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
٤٨

١٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

   زیدیه جزو مذاهب چهارگانه اهل سنت نیست.

٣٠,١٢٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٢
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٨٩٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٥,٠٣٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٥٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٤٥
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٧٠,٨٩٨
طلایی
٢١
نقره‌ای
٢٥٥
برنزی
٨٥٩
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ ماه پیش

گزینه اول زیدیه

٤,٢٣٢
طلایی
١
نقره‌ای
٤٦
برنزی
٨٥
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤,٣٣٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٩
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما