پرسش خود را بپرسید

جای خالی رو با کدوم گزینه یگرامری پر کنیم؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١١٩

The problem facing most tourists is ……… among so many possibilities.

٣٣ %

what should they see

١ پاسخ
٠ %

should they see what

٦٦ %

what they should see

٢ پاسخ
٠ %

they should see what

٧٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٨

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
What they should see

Here's why:

    Clarity: This option directly states the problem tourists face - deciding what they should see from all the available options.

    Grammar: The structure with "what" and "should see" forms a proper question embedded within the sentence.

The other options have slight issues:

    "Should they see": This creates a yes/no question, which doesn't capture the nuance of the problem (choosing what to see).

    "They should see what": While grammatically correct, it sounds a bit awkward and lacks the flow of "what they should see."

Therefore, "what they should see" is the most natural and grammatically sound way to complete the sentence, accurately reflecting the tourists' dilemma.

١,٤٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

The problem facing most tourists is …what they should see… among so many possibilities.

٢١,٨٠٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٥٢
برنزی
١٩٧
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

پاسخ صحیح "what they should see" است. این عبارت به معنای "آنچه باید ببینند" است. این عبارت به این موضوع اشاره دارد که توریست‌ها با تعداد زیادی امکان مواجه هستند و باید تصمیم بگیرند که کدام یک از آنها را ببینند.

گزینه‌های دیگر از نظر گرامری صحیح نیستند. گزینه "what should they see" یک جمله ناقص است زیرا فعل جمله مشخص نیست. گزینه "should they see what" نیز یک جمله ناقص است زیرا ضمیر "they" مرجعی ندارد. گزینه "they should see what" نیز از نظر گرامری صحیح نیست زیرا ساختار جمله صحیح نیست.

٦٤,٧٨٦
طلایی
١٠٢
نقره‌ای
٦٧٠
برنزی
٦٩٤
تاریخ
٤ ماه پیش

گزینه اول یعنی  what should they see پاسخ صحیح است.

٢٧,٤٠٢
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٨٨
برنزی
١,٠٣٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما