پرسش خود را بپرسید

معنی engrossed در جمله‌ی زیر

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٢٤

I get so engrossed that I lose all track of time

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در این متن، کلمه "engrossed" به معنای جذب یا تمرکز کامل روی چیزی است، تا جایی که زمان را از دست می دهید. اغلب برای توصیف حالت تمرکز عمیق یا غوطه ور شدن در یک فعالیت یا کار استفاده می شود.

    I was so engrossed in the book that I didn’t realize how much time had passed.

    The children were completely engrossed in their game and didn’t hear their mother calling them for dinner.

٣١١,٢٧٥
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٦
برنزی
٢,٠٧٣
تاریخ
٦ ماه پیش

کلمه‌ی "engrossed" به معنای "مجذوب" یا "غرق در چیزی" است. یعنی شخص تا حدی در کاری یا فعالیتی غرق می‌شود که دیگر متوجه زمان نمی‌شود.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما