پرسش خود را بپرسید

کلمات قافیه را مشخص کنید .

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٩٨

«برداشته دل زکار او بخت / در ماند پدر به کار او سخت » 

 میشه لطفا کلمات قافیه را مشخص کنید .

٣,٢٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سخت و بخت قافیه هستند

١١٥,٧٣١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٦ ماه پیش

بخت و سخت قافیه هستند و ت حرف روی آنهاست

٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٦ ماه پیش

بخت و سخت قافیه هستند

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

"سخت" و "بخت" کلمات قافیه‌اند و "ت" حرف رَوی (از نوع ساکن) است. این بیت مُقفّاست و ردیف ندارد

٩,٤٨٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

درود به شما

سخت و بخت

١٥,٧٣٤
طلایی
١٢
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
٢١٦
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما