پرسش خود را بپرسید

فراخ به معنی چیه

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٣٦

مثال میشه فراخ گسترانیده

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فراخ یعنی گسترده وسیع

٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

کلمه ی فراخ به معنی گسترده  متداول  بوده است.

مثال از تاریخ بیهقی

امیر گفت: «آن ولایت بزرگ و فراخ را دخل بسیار است و بهیچ حال نتوان گذاشت پس آنکه گرفته آمده است به شمشیر.

مثال از مثنوی معنوی مولانا ;  در تشبیه دنیا که به ظاهر فراخ است و  به معنی تنگ

آن فراخی بیابان تنگ گشت

بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت

١,٨٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٧
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش

معنی فراخ میشه بزرگ

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

سلام

فراخ:1 - گشاد، وسیع . 2 - پهناور، گسترده . 3 - بسیار فراوان . 4 - مسرور، شادمان . 5 - آسوده

گسترانیده : گسترش داده، گسترده کرده،پهن کرده، بسط داده

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فَراخ گسترانیده

معنی : به زمین نگاه کن که [خداوند] چگونه آن را مانند فرشی برای تو ساخته و اطراف آن را وسیع گسترده است.

بساط : فرش ، هر چیز گستردنی مانند فرش و سفره
جوانب :جمع جانب ،اطراف،کناره ها (منظوراز جوانب در اینجا شرق وغرب زمین)
فَراخ:وسعت،گسترده،گستردگی
جوانب وی : منظور از وی«زمین»

١,٤٨٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

پهناور، گسترده، گشاد، وسیع، بسیط.

١,٧٨٥
طلایی
١
نقره‌ای
١٠
برنزی
١٨
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما