پرسش خود را بپرسید

در کدام بیت یک «آن» ضمیر است و یک «آن» صفت

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٩٩

1 دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند/ ﺧﻮاﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻢ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرش

2  ﺧﯿﺮه آن دﯾﺪه ﮐﻪ آﺑﺶ ﻧﺒﺮد ﮔﺮﯾﮥ ﻋﺸﻖ/ ﺗﯿﺮه آن دل ﮐﻪ در او ﺷﺮم ﻣﺤﺒّﺖ ﻧﺒﻮد

 3 ﺑﻪ ﮐﻮي ﻋﺎﺷﻘﯽ از ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ/ ﻫﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو اﯾﻦ دﻫﻨﺪ، آن ﻧﺪﻫﻨﺪ

4  ﻣﮑﺶ آن آﻫﻮي ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻣﺮا اي ﺻﯿّﺎد/ ﺷﺮم از آن ﭼﺸﻢ ﺳﯿﻪ دار و ﻣﺒﻨﺪش ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ

٤١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینه ۳ میشه اولين آن صفت اشاره برای کسی و دومین آن ضمیر هست که نقش مفعولی داره  

٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

گزینه سه جواب درست است:
هر آن کسی که... (آن: صفت اشاره) - این دهند، آن ندهند (این و آن: ضمیر اشاره)
نمونه مشابه:

جان بی‌جمال جانان میل جهان ندارد * هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد

گزینه یک:

هر دو "آن" ضمیر اشاره‌اند (ضمیر یعنی جانشین اسم؛ آن کار و آن کس بوده که کار و کسش حذف شده است)
گزینه دو و چهار:

همه "آن‌"ها صفت اشاره‌اند
*در "آن کار"، "آن" صفت اشاره است و با حذف هسته گروه اسمی (کار) به ضمیر اشاره تبدیل می‌شود

* صفت اشاره از انواع وابسته‌های پیشین است

٩,٥٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦١
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

صفت اشاره یکی از انواع صفت است. از بارزترین مثال‌های این نوع صفت، دو لفظ این و آن است که به همراه اسم می‌آید. این به نزدیک و آن به دور اشاره می‌کند. کلمات این و آن، اگر همراه اسم بیایند صفت اشاره هستند و اگر جایگزین اسم باشند، ضمیر اشاره نامیده می‌شوند.

1- آن نیست ، آن اﺳﺖ ( هر  دو ضمیر اشاره ) 

2   آن دﯾﺪه ،   آن دل  (  هر دو صفت اشاره چون همراه اسم آمده ) 

 3  آن ﮐﺴﯽ ، آن ﻧﺪﻫﻨﺪ . ( اولی صفت اشاره ، دومی ضمیر اشاره ) ( جواب درست ) 

4  آن آﻫﻮي ،    آن ﭼﺸﻢ   ( هر دو صفت اشاره )

٧٢١,٦٧٠
طلایی
٦٠٧
نقره‌ای
١٥,٧٨٩
برنزی
٨,٥٥٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ گزینه ۱ صحیح است که «آن» به کلمه ی خواجه ( که صفت است ) اشاره دارد. اما گزینه ی ۳ در مصرع دوم همراه با ایهام، «آن» به معنای دم و فرصت «اسم» میباشد

تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما