پرسش خود را بپرسید

معنی 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٩١٧

معنیش لطفاً 

‌‌𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام

Every time I lost in my life I got stronger

هر بار که تو زندگیم شکست خوردم  قوی تر

 (راسخ تر)  شدم

١,٥٦٥
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

معنیه کلیش: هر گاه تویه زندگیم شکست خوردم؛ قوی تر شدم! معنیه تیکه تیکش: Every time: هر گاه I lost: شکست خوردم In my life: تویه زندگیم I got stronger: قوی تر شدم

٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ ماه پیش

𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!

همیشه وقتی تو زندگی‌م شکست می‌خورم قوی‌تر میشم.

٤٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی میگه هربار تو زندگیم باختم قوی تر بلند شدم

تاریخ
٣ ماه پیش

هربار که توی زندگیم گم شدم ، قوی تر شدم

٥,٠٤٤
طلایی
١
نقره‌ای
٥
برنزی
٣٠
تاریخ
٣ ماه پیش

هر وقت تو زندگیم باخت دادم قوی‌تر شدم!

٢١,٢٦٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٣
تاریخ
٣ ماه پیش

هروقت در زندگی گمراه شدم قوی تر شدم.

هروقت در زندگی راهمو پیدا کردم قوی تر شدم.

١,٥٥١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

هر وقت که در زندگیم از دست دادم،قوی تر شدم

تاریخ
٣ ماه پیش

در تمام مدت زندگیم  ، ازدست داده ام.(همه چیزو از دست دادم)  

من قوی تر شدم !

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

هر بار که در زندگیم باختم قوی تر شدم

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

هر بار  در  زندگی باختم، قوی تر شدم.

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما