پرسش خود را بپرسید

"در داد " و "سر داد " در بیت

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٠

"در داد " و "سر داد " در بیت زیر از حافظ یعنی چی؟

اوّل به وفا میِ وصالم درداد

چون مست شدم جام جفا را سرداد

٨٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در دادن : عطا کردن ، بخشیدن ، ارزانی داشتن 

سردادن : به معنی آغاز کردن ، شروع کردن 

در اول ( اوایل عاشقی )، از روی وفا،  می وصال را در حق من ارزانی داشت 

چون مست می وصال عشق شدم شروع کرد به ظلم و جفا و نامهربانی کردن .

٥٩٧,٧٤٦
طلایی
٢٥٧
نقره‌ای
١٥,٢١٤
برنزی
٨,٢٧٢
تاریخ
٣ ماه پیش

دردادن: خوراندن

سردادن: فرستادن

٨,٨٥٦
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٧
برنزی
٨١
تاریخ
٣ ماه پیش

درود

هر دو در این بیت به معنی خوراندن و چشاندن است

١٠,٣١٠
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٣٣
برنزی
١٧٧
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما