پرسش خود را بپرسید

Afford جمله بسازید

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٥٨

با کلمه Afford جمله بسازید 

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

I can't  afford  a Dodge challenger, so I prefer  Mazda    3.

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

He will  be  able  to  afford   a new car.

They were too poor to afford a babysitter.

The tree affords some shelter from the sun.

I wonder how he can afford a new car on his salary. 

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٦ ماه پیش

I can't afford to buy shoes

من توان خرید کفش را ندارم

٧٠٠,٧١٠
طلایی
٥٥٦
نقره‌ای
١٥,٧٥٤
برنزی
٨,٥٣٥
تاریخ
٦ ماه پیش

I couldn't afford to buy a house.

تاریخ
٦ ماه پیش

The Afford healthcare marketplace has made it easier for low-income individuals to access affordable health insurance. 

Many people are turning to Afford to find affordable housing options in urban areas.

٣٠١,٣٠٣
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٣
برنزی
٢,٠٢٣
تاریخ
٦ ماه پیش

I cannot afford to buy the car.

استطاعت مالی برای خرید آن خودرو را ندارم.

I cannot afford  the time.

زمانش را ندارم.

We can afford to wait.

می توانیم منتظر بمانیم.

 The room affords a beautiful view over the city.

این اتاق منظره ی زیبایی از  شهر را  نشان میدهد.

١٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما