پرسش خود را بپرسید

حرف اضافه مناسب برای حسودی کردن در انگلیسی

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١١

کدوم گزینه درسته ؟

terry was jealous ______ Tom’s success.
A) of

 B) on 

C) by 

D) at

١,٥٣٤
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٠٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

A)  of

 Collins dictionary

٢٩,٦٤٨
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٦ ماه پیش

Jealous of درسته

١٢,٦٠٩
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما