پرسش خود را بپرسید

معنی جمله ی Performance trumps size

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٤٢

Performance trumps size

١,١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "Performance trumps size" به این معنی است که کیفیت چیزی مهمتر از اندازه یا کمیت آن است. به عبارت دیگر بهتر است چیزی داشته باشیم که عملکرد خوبی داشته باشد، حتی اگر تعداد آن کم یا محدود باشد، تا اینکه چیزی بزرگ یا فراوان داشته باشیم، اما عملکرد خوبی نداشته باشیم.

    When it comes to smartphones, performance trumps size.

    In the world of business, performance trumps size.

٣٠٥,٧٦٥
طلایی
٢٠٨
نقره‌ای
٣,٤٤٧
برنزی
٢,٠٤٦
تاریخ
٦ ماه پیش

performance= عملکرد، اجرا

trumps=پیشی میگیرد، اولویت دارد بر

کیفیت بر کمیت پیشی میگیرد

عملکرد بر اندازه الویت دارد

٢٩,٧٥٨
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٣
برنزی
١٠٢
تاریخ
٦ ماه پیش

عملکرد(کارایی) مهم تر از اندازه است/ عملکرد بر اندازه برتری(اولویت) دارد و…

١,٨٧٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٦
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما