پرسش خود را بپرسید

وا می دارد یعنی چه

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٥٠١

وامیدارد یعنی چه لطفا ببگید

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

١٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جمله قدیمی مجبور کردن و وادار کردن.

٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٣ هفته پیش

او مرا وادار به آن کار کرد ( وادار کردن)

او مرا از آن کار واداشت (جلوگیری کردن)

٢٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش
یعنی مجبور  می کند
٤٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی کسی را مجبور به انجام کاری میکند

تاریخ
٢ ماه پیش

رامگا‌ اموزگار فکر میکنم شماداری  اشتباه‌معنی میکنی  یعنی جلوگیری کردن.مثلا من اون فرد رو از انجام کاری وا میدارم.یعنی طرف رو  از انجام اون کار منصرف کردم و جلوگیری کردم.وبلعکس متضادش میشه وادار کردن یعنی کسی رو به انجام کاری مجبور کردن.😉

تاریخ
٣ ماه پیش

وادار کردن؛ کسی را به کاری گماشتن؛ مجبور کردن.
۲. تحریک کردن؛ برانگیختن.
۳. تشویق و ترغیب کردن.
۴. کشاندن؛ جذب کردن.
۵. [قدیمی] مانع شدن؛ بازداشتن.

-
٣ ماه پیش

بزرگوار، وادار کردن از واداشتن میاید، مرکب شدنِ فعل بسیط تأثیری بر معنای فعل نمی گذارد، مانند طلبیدن و طلب کردن، درخواستن و درخواست کردن، پرسیدن و پرسش کردن، کوشیدن و کوشش کردن و. . . اینکه داشتن به زمان حال می شود داریدن
( به طبع واداشتن هم می شود واداریدن ) بدیهی ست، پس وامی دارد یعنی وادار می کند.

-
٣ ماه پیش

وادار می کند

٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩
تاریخ
٣ ماه پیش

وا میدارد یعنی وادار میکند، مجبور میسازد.

تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی به حال خود رها میکند

٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

بر می دارد

٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی مجبور می کند

تاریخ
٣ ماه پیش

با سلام. وا می دارد، به معنای مجبور نمودن است. مثلاً او مرا وا می دارد که این کالا را برایش بخرم. یعنی مرا مجبور به خریدن آن کالا می نماید.

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

واداشتن:  مجبور کردن، وادار کردن.

وامی‌دارد: مجبور می‌کند، وادار می‌کند.

١,٧٤٦
طلایی
١
نقره‌ای
١٠
برنزی
١٨
تاریخ
٣ ماه پیش

رها ساختن، ول کردن، بیخیال شدن، بی ثمر ماندن

٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

مجبور میکند  یا راضی به کاری میکند

تاریخ
٣ ماه پیش

سوق می‌دهد 

برمی انگیزد

ترغیب می‌کند 

٥١٦,٣٢٨
طلایی
٣٢٨
نقره‌ای
٣,٧٥٥
برنزی
٢,١٤٥
تاریخ
٣ ماه پیش

وادار میکند، مجبور میکند

٣,٩٤٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٥
برنزی
١٤
تاریخ
٣ ماه پیش

درود

باز می‌دارد،جلوگیری می‌کند

منع میکند

١٠,٢٠٠
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٢٤
برنزی
١٦٦
تاریخ
٣ ماه پیش

با سلام.
دوست عزیزم به نظرم "وا می دارد" رو با فعل دیگه ای اشتباه گرفتید.
موفق باشید.

-
٣ ماه پیش

پاسخ شما