پرسش خود را بپرسید

هم معنی و مخالف انگلیسی برای کلمه "apparent"

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٤٢

سلام هم معنی و مخالف انگلیسی برای کلمه 

"apparent"

٢,٣٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هم معنی: clear - evident - obvious

متضاد: concealed - hidden - unlikely

٣١,٦٧١
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠٣
برنزی
٨٤
تاریخ
٧ ماه پیش

مترادف:

evident, plain, obvious, clear, manifest, visible, discernible, unmistakable , seeming, ostensible, outward

متضاد:

unclear, real

(از فرهنگ واژگان مترادف و متضاد آکسفورد)

٩,٣٠٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٧ ماه پیش

Synonym:    evident, visible, obvious, clear, noticeable, manifest, discernible

Antonym:    hidden, obscure, uncertain, ambiguous, ambiguous, imperceptible

٢٦,٤٤٦
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
١٢٧
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما