پرسش خود را بپرسید

سلام این جمله ی محاوره ای معنیش چیه؟ what a mess

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢١٤

سلام این جمله ی محاوره ای معنیش چیه؟

what a mess 

١,٠٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٦

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چه کثافتیه! چه گَندکاریه! چه گَندیه!

٢٠,٢٦٦
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٣٨
برنزی
١٨٩
تاریخ
٣ ماه پیش

چه افتضاحی، چه گندی، چه خرابکاری ای، چه وضع آشفته ای

٢,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

سلام 

چه بهم ریخته! چه خرابکاری! 

مثلا a mess bed room =اتاق کثیف یا اتاق بهم ریخته 

I mess my exam =من آزمونم رو خراب کردم

١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش

چه افتضاحی! 

چه گندی! 

چه شلخته، چقدر بهم  ریخته‌ست! 

٥٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی چقدر به هم ریخته ( نامرتب )

تاریخ
٣ ماه پیش

عجب گندی!

 چه  آشفته بازاری! 

٢,١٤٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ ماه پیش

چه گندی، چه خرابکاری ای.... 

تاریخ
٣ ماه پیش

What a mess” is an exclamation used to express surprise or shock when something is very dirty, untidy, or full of difficulties or problems.

 اظهار تعجب.  ابراز تعجب یا شوکه شدن از چیزی که بسیار کثیف، نامرتب یا پر از مشکلات یا مسئله است.

چه افتضاحی!!


١٤٥,٩٣٧
طلایی
٥٣
نقره‌ای
٢,١٤٠
برنزی
٨٨٩
تاریخ
٣ ماه پیش

چه بساطی!

چه خرابکاری ای!

چه به هم ریختگی ای!

٢٩,٦٣٨
طلایی
٩
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٧٤
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما