پرسش خود را بپرسید

ترجمه متن Both of the reviews highlighted...

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٦٥

Both of the reviews highlighted the apparent methodological weaknesses of the studies and called 
for better exposure assessment and the need for objective prospective exposure measurement in 
future studies.

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هر دو بازبینی و   نقد   صورت گرفته ،ضعف‌های روش شناختی آشکار    در مطالعا ت صور  ت گرفته  را به  صورت  برجسته ای  نشان  دادند   و   خواستار   ارزیابی در دسترس و بهتر   شدند و نیا ز برا ی سنجش های آینده نگر    و  بی‌طرفانه   و در معرضِ (دیدِ عمو م) را در مطالعات  آتی، خاطرنشان کردند.     

تاریخ
٨ ماه پیش

هر دو مقاله  مروری، ضعف های آشکار روش‌شناختی موجود در مطالعات را  مورد تاکید قرار دادند و  خواستار  ارزیابی بهتر اکسپوژر (مواجهه) و  نیاز به ارزیابی آینده‌نگرانه و عینی اکسپوژر  در مطالعات آینده شدند. 

١٢١,٥٢٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٥١
تاریخ
٨ ماه پیش

هر دو مقاله مروری، ضعف‌های  مشهود روش‌کار  مطالعات را برجسته کردند و خواستار ارزیابی بهتر مواجهه (در معرض قرارگیری) و لزوم ارزیابی مواجهه به صورت   عینی و آینده‌نگر  در مطالعات آینده شدند.

٢٤,٨٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما