پرسش خود را بپرسید

کلمه "تجرید" در جمله زیر به چه معناست

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٥٣

نیازی نیست که سرمایه و مالکیت ارضی مانند کار کارگران در این تجرید ثابت بماند  

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تجرید  یعنی نوشته 

١٠٠,٩٤٩
طلایی
١١١
نقره‌ای
٢٢٦
برنزی
٣٠٣
تاریخ
٦ ماه پیش

تجرید از خانواده جراید از یعنی عنوان کردن و اعلامی را مکتوب کردن. . . . و در اینجا منظور از تجرید نوشته جزوه یا مقاله ای در رابطه با بحث مربوطه. . . . در واقع صاحب این جمله به مکتوبی که در تنظیم قوانین مصوبه برای نظم دادن به امور کارگرانی موثر بوده اشاره داشته و یادآوری کرده نیازی نیست تثبیت بماند یعنی میتوان بعضی از قوانین آن را عوض کرد

تاریخ
٦ ماه پیش

درود

فکر کنم منظور جداسازی  باشد

بستگی به متن کامل دارد

١٢,٣٩٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٤
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٦ ماه پیش

معنای لغوی تجرید، انتزاعی بودن است. منظور از تجرید در این عبارت ممکن است به معنای " نگاه کلی" باشد. 

٦٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٣
تاریخ
٦ ماه پیش

نیاز است چند جمله‌ی قبلی هم بگذارید تا معنای کاملی استخراج شود. اما بطور کلی تجرید به معنای انتزاعی، ذهنی و یا دور از نظر است. در بحث الیناسیون (از خود بیگانگی) که  مارکس مفصل بدان پرداخته، کار کارگر و تولیدات او بدل به امور انتزاعی (تجریدی) می‌شوند. همین هم هست که موجبات از خود بیگانگی برای او پدید می‌آید. جمله می‌گوید مالکیتِ  سرمایه و زمین بایستی در عینیت و واقع‌گرایی بررسی شود و مانند کارِ از یَد خارج‌شده‌ی کارگران انتزاعی و دور از نظر نشود.

تأکید می‌کنم استخراج صحیح مفهوم و منظور جمله منوط بر دانستن خطوط پیشینی یا پسینی است.

تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما