پرسش خود را بپرسید

ترجمه مناسب host در عبارت زیر

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٣٠

Poverty  and  underdevelopment  contribute  to  a  host  of  additional  problems  as  well.

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شمار [تعداد] زیادی از

A host of things is a lot of them.

...a host of problems.

—————

Poverty فقر
and و
underdevelopment عقب ماندگی  / توسعه نیافتگی

contribute to 

تأثیر داشتن، نقش داشتن، موجب شدن، دخیل بودن

a host of شمار [تعداد] زیادی از
additional اضافه، اضافی، فرعی
problems مسائل، مشکلات
as well هم، همچنین، همین‌طور، بعلاوه

Poverty and underdevelopment contribute to a host of additional problems as well.

فقر و توسعه نیافتگی در تعداد زیادی از مشکلات فرعی هم نقش دارند.


منابع: دیکشنری های انگلیسی آریانپور، بیاموز، کالینز

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/host

٣,٨٧٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٩
تاریخ
٦ ماه پیش

فقر و عدم توسعه همچنین به مشکلات دیگری نیز منجر می‌شوند. در اینجا، "host" به معنی "میزبان" نیست، بلکه به معنی "باعث شدن" یا "موجب شدن" یا "بستر و زمینه‌ساز"  به کار رفته است.

٣٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش

فقر و عدم توسعه یافتگی نیز در ایجاد  انبوهی از مشکلات دیگر دخیل هستند.

فقر و عدم توسعه یافتگی موجب شکل‌گیری چالش‌های عدیده دیگری می‌شوند.

فقر و عدم توسعه یافتگی را می‌توان  مسبب  معضلات عمده دیگری دانست.

Host of= multitude, load, great quantity, plethora

٢٥,٤٤٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٣
تاریخ
٦ ماه پیش

https://abadis.ir/entofa/a-host-of/

٣,٠١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
١٦
تاریخ
٦ ماه پیش

در این متن بیشتر معنی "مجموعه‌ای از" رو میرسونه.

تاریخ
٦ ماه پیش

فقر و توسعه نیافتگی نیز منجر به ایجاد انبوهی از مشکلات اضافی می گردد

فقر و توسعه نیافتگی نیز مشکلات اضافی بیشماری را ایجاد می کند

١٢٠,٣٧٢
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٤٨
تاریخ
٦ ماه پیش

In this sentence, “host” is used as a noun and refers to “a large number or multitude of people or things”. The phrase “a host of additional problems” means that poverty and underdevelopment can lead to many other problems or issues.

در این جمله host به عنوان اسم به کار رفته و به «تعداد یا انبوهی از افراد یا چیزها» اشاره دارد. عبارت “a host of additional problems” به این معنی است که فقر و توسعه نیافتگی می تواند منجر به بسیاری از مشکلات یا مسائل دیگر شود.

٢٥٥,١٥٨
طلایی
١٥٥
نقره‌ای
٣,٢٧٧
برنزی
١,٧٢٩
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما