پرسش خود را بپرسید

big or small.lies are lies یعنی چی ؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٤٠٩

سلام دوستان معنی این جمله چیه ؟

big or small.lies are lies

١,٥٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٧

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دروغ دروغه ، بزرگ و کوچک ندارن 

١١٣,١٣٣
طلایی
١٣٧
نقره‌ای
٢٦٠
برنزی
٤٣٥
تاریخ
٧ ماه پیش

دوغ بزرگه

کوچک و بزرگ هم نداره

(یعنی کار بدی هست )

١,٦٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ ماه پیش

دروغ دروغه چه بزرگ چه کوچیک

٢,٧١٣
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

Big or small, lies are lies.

دروغ دروغه، چه کوچیک چه بزرگ

٤٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٥ ماه پیش

دروغ دروغه حالا چه کوچیک چه بزرگ

١٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٧ ماه پیش

بزرگ یا کوچک، دروغ دروغ است.

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٧ ماه پیش

کوچیک یا بزرگ، دروغ دروغه.

تاریخ
٧ ماه پیش

"Big or small, lies are lies" is a statement that emphasizes the idea that lying, regardless of the magnitude of the falsehood, is still fundamentally deceptive and dishonest. It suggests that even seemingly harmless or insignificant lies can erode trust and integrity, and that honesty is always the best policy. The statement can be applied to a variety of contexts, from personal relationships to politics and business dealings.

جمله ای است که بر این ایده تأکید می کند که دروغ، صرف نظر از بزرگی آن، اساساً فریبنده و ناصادقانه است. این نشان می‌دهد که حتی دروغ‌های به ظاهر بی‌ضرر یا بی‌اهمیت می‌توانند اعتماد و صداقت را از بین ببرند، و صداقت همیشه بهترین سیاست است. این عبارت را می توان در زمینه های مختلف، از روابط شخصی گرفته تا سیاست و معاملات تجاری، به کار برد.

٢٧٤,٣٤٨
طلایی
١٧٤
نقره‌ای
٣,٣٤٤
برنزی
١,٩٠٦
تاریخ
٧ ماه پیش

دروغ دروغه کوچیک و بزرگم نداره

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٧ ماه پیش

دروغ، کوچک و بزرگ نداره 

١,٣٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٧
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما