پرسش خود را بپرسید

معنی متنی که نوشتم رو لطفا برام ترجمه کنید

تاریخ
١٠ ماه پیش
بازدید
١٥٧

We recapitulated the simplest structural and functional unit of the human airway by engineering anisotropic human bronchial smooth muscle (BSM) lamellae and mimicked the local immune response in the asthmatic airway by exposing the engineered tissue to interleukin-13 (IL-13), a cytokine prominently found in the airway of asthmatic patients.

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ما ساده‌ترین واحد ساختاری و عملکردی راه هوایی انسان را با مهندسی لاملاهای ناهمسانگرد عضله صاف برونش انسان (BSM) خلاصه کردیم و با قرار دادن بافت مهندسی شده در معرض اینترلوکین-13 (IL-13)  ، یک سیتوکین، پاسخ ایمنی موضعی در راه هوایی آسم را تقلید کردیم. به طور برجسته در راه هوایی بیماران مبتلا به آسم یافت می شود.

(BSM) میتواند مخفف چند کلمه مثلBlind Spot Monitoring یا Banca di San Marino یا Benilde St. Margaret و ... باشد.

٤٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
١٠ ماه پیش

ما ساده‌ترین واحد ساختاری و عملکردی راه هوایی انسان را با مهندسی لاملاهای ناهمسانگرد عضله صاف برونش انسان (BSM) خلاصه کردیم و با قرار دادن بافت مهندسی شده در معرض اینترلوکین-13 (IL-13)، یک سیتوکین، پاسخ ایمنی موضعی در راه هوایی آسم را تقلید کردیم. به طور برجسته در راه هوایی بیماران مبتلا به آسم یافت می شود.

تاریخ
١٠ ماه پیش
  1. ما ساده‌ترین واحد ساختاری و عملکردی راه هوایی انسان را با مهندسی لاملاهای ناهمسانگرد عضله صاف برونش انسان (BSM) خلاصه کردیم و با قرار دادن بافت مهندسی شده در معرض اینترلوکین-13 (IL-13)، یک سیتوکین، پاسخ ایمنی موضعی در راه هوایی آسم را تقلید کردیم.  به طور برجسته در راه هوایی بیماران مبتلا به آسم یافت می شود
تاریخ
١٠ ماه پیش

پاسخ شما